ผศ. วิวัฒน์ ศรีภูมิ
Asst. Prof. Wiwat Sriphum

Short biography

 • 2549 ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2543 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Expertise

 • Window based application Development (Java, C, C#, Basic)
 • Web-based application development (PHP, ASP)
 • Data clustering and classification

Selected publications

 • Wiwat Sriphum. “DR Code: The Two Dimensions Barcode supporting high rate data recovery,” IEEE 16th International Conference on Computational Science and Engineering. 16 : 1214-1218, 2013.
 • Wiwat Sriphum, Thawatchai Chomsiri, Ponlawat Attanak and Panuwat Noitarong.
  SQL Injection Protector,” International Conference on Modeling, Simulation and Control. 10 : 7-11, 2011. (ISI Proceedings)
 • Niphaphorn Obthong and Wiwat Sriphum. “Optimal Choice of Parameters for DENCLUE-based and Ant Colony Clustering,”  International Conference on Modeling, Simulation and Control. 10 : 63-73, 2011. (ISI Proceedings)
 • วิวัฒน์  ศรีภูมิ, พลวัฒน์ อัฐนาค, ภานุวัฒน์  น้อยทะรงค์ และธวัชชัย ชมศิริ. “ระบบป้องกันการโจมตีเว็บไซต์แบบ SQL Injection” การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ: มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. หน้า 178-183, 2554.
 • วิวัฒน์  ศรีภูมิ, สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนาคำรณ สุนัติ. “ขั้นตอนวิธีการใช้เมตริกซ์การกระจายเพื่อจัดกลุ่มแบบฟัชชี่ที่คงทนต่อข้อมูลรบกวน” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ. 7 : 402-407 ; พฤษภาคม, 2550.