ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
Dr. Chattrakul Sombattheera

Online ID: ScopusResearchGate

Research Interests

 • Multi-Agent System
 • Game Theory
 • Web Services
 • Resource Allocation
 • Logistic/Transportation
 • Artificial Intelligence

Selected publications

 • Booth, R., Meyer, T., Sombattheera, C. A general family of preferential belief removal operators (2009) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 5834 LNAI, pp. 42-54.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A best-first anytime algorithm for computing optimal coalition structures (2008) Proceedings of the International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems, AAMAS, 3, pp. 1393-1396.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A distributed algorithm for coalition formation in linear production domain (2006) ICEIS 2006 – 8th International Conference on Enterprise Information Systems, Proceedings, AIDSS, pp. 17-22.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A pruning-based algorithm for computing optimal coalition structures in linear production domains (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4013 LNAI, pp. 13-24.
 • Krishna, A., Guan, Y., Sombattheera, C., Ghose, A.K. Agent-based prototyping of web-based systems (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4031 LNAI, pp. 780-789.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. A distributed branch-and-bound algorithm for computing optimal coalition structures (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 3955 LNAI, pp. 334-344.
 • Sombattheera, C., Ghose, A. Supporting dynamic supply networks with agent-based coalitions (2006) Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), 4031 LNAI, pp. 1127-1137.

 

ทุนวิจัย

ชื่อโครงการวิจัย  จำนวนทุน/ปีงบประมาณ แหล่งทุน

การรวมกลุ่มเชิงคุณภาพเพื่อสร้างการประมวลผลเชิงบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Qualitative Coalition Formation for Service-Oriented Computing in Tourism Industry)

 120,000 บาท / 2553  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผ่าน วช.)

อัลกอริทึมแบบกระจายสำหรับการคำนวณโครงสร้างการรวมกลุ่มที่ดีสุด (A Distributed Algorithm for Optimal Coalition Structure)

 480,000 บาท / 2551  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 ฐานข้อมูลองค์ประกอบพื้นฐานระบบจำลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 1,000,000 บาท / 2556 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
 ระบบ Enterprise Service Bus  และฐานข้อมูลผู้ใช้ 900,000 บาท / 2556 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย
 The Design of Multiagent Systems-based Video Tracking 120,000 บาท / 2556 บ.เอวิเอแซทคอม จำกัด
การใช้ระบบหลายเอเจนต์สำหรับวางแผนการกระจายพลังไฟฟ้า (A Multiagent-based System for Power Balancing) 60,000 บาท / 2556 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 การพัฒนาต้นแบบระบบมัลติเอเจนต์เพื่อการจำลองยุทธ์ ขั้นที่ 2 (The Development of Multiagent System for Combat Simulation Phase 2) 420,000 บาท / 2559  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)
 อัลกอริธึมสำหรับกำหนดภาระงานในระบบมัลติเอเจนต์ (An Algorithm for Scheduling Tasks for Multiagent Systems) 35,000 บาท / 2558  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การออกแบบอัลกอริธึมสำหรับกำหนดภาระงานในระบบมัลติเอเจนต์ (Designing an Algorithm for Scheduling Tasks for Multiagent Systems) 50,000 บาท / 2559  คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การสร้างห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์อัตโนมัติผ่าน Enterprise Service Bus ด้วยเทคการรวมกลุ่ม (Automating Supply Chains and Logistics by Coalition Formation-based Enterprise Service Bus) 300,000 บาท / 2559  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผ่าน วช.)