หัดเขียน Shell Script

หัดเขียน Shell Script

Basic Shell Script Shell-script Tutorial 01 Shell-script Tutorial 02 Shell-script Tutorial 03 Shell-script Tutorial 04 Shell-script Tutorial 05 Shell-script Tutorial 06 Shell-script Tutorial 07 $ find -name "*.txt" ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/top_level.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/entry_points.txt ./.dropbox-dist/dropbox-lnx.x86_64-22.4.24/setuptools-20.3-py2.7.egg/EGG-INFO/dependency_links.txt find: ‘./.gvfs’: Permission denied ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/ScintillaLicense.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/sp/fb/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngnqi/README.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/tools/pngcrush/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/exporters/html5/plugins/admob/license.txt ./.wine/drive_c/Program Files/Construct 2/EULA.txt...
Read More
ฝึกต่อเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น

ฝึกต่อเซนเซอร์วัดค่าฝุ่น

ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเดี่ยว ในการให้คำแนะนำเพื่อต่ออุปกรณ์เซนเซอร์วัดค่าฝุ่นเข้ากับตัว Arduino เป้ ใจสู้มานั่งต่อจนใช้งานได้ ...
Read More