วิธีการเขียน shell script เพื่อดึงรูปภาพจากเว็บไซต์ของ google สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง wget เพื่อดาวน์โหลดรูปภาพมาจากเว็บไซต์ แต่ทั้งนี้ก็ต้องแปลงข้อมูลที่ได้จากการค้นหาให้อยู่ในรูปแบบ (Format) ที่ถูกต้องเสียก่อน

$ sudo nano search-image.sh

#!/bin/bash

$QUERYSTRING=”david”

chk=”wget -e robots=off –user-agent ‘Mozilla/5.0’ -qO – | “http://images.google.com/images?q=${QUERYSTRING}””
$chk | sed ‘s/</\n</g’ > tmp.out
cat tmp.out | grep ‘<img’ | head -n”$COUNT” | sed ‘s/.*src=”\([^”]*\)”.*/\1/’ > tmp1.out

LN=$(wc -l $TMPOUTPUT1 | awk ‘{print $1}’)
let LN=LN+1

COUNTER=1
while [ $COUNTER -lt $LN ]
do
READLINE=$(cat ${TMPOUTPUT1} | sed -n “${COUNTER}p”)
wget –max-redirect 0 ${READLINE}
let COUNTER+=1
done

rm tmp*.out

 

เมื่อพิมพ์คำสั่งต่างๆ เสร็จสิ้นเรียบร้อยให้กดปุ่ม CTRL+O และ CTRL+X เพื่อ save และออกจากโปรแกรม nano

จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้
$ chmod +x search-image.sh
$ ./search-image.sh

แค่นี้รูปภาพที่มี keyword คำว่า “david” ก็จะถูกบันทึกอยู่ใน directory เรียบร้อย

 

 

cr.
http://stackoverflow.com/questions/27909521/download-images-from-google-with-command-line
Automatic download of images with Google images