วิธีการเขียน shell script เพื่อโหลดรูปภาพจากเว็บไซต์ flickr ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมรูปภาพจากทั่วทุกมุมโลก สามารถทำได้ง่ายๆ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

nano search-flickr.sh

#!/bin/bash
QUERYSTRING="http://www.flickr.com/photos/davenportuniversity/sets/72157629564160622/"
wget $QUERYSTRING --output-document flickr.out

COUNT=1
cat flickr.out | grep --only-matching 'c1.staticflickr.com[^"]*' |
while read -r LINE
do
NAME=$LINE
echo "Downloading " $NAME
wget --continue $NAME
let COUNT+=1
done

echo "Download " $COUNT "images"
echo "Your download is done!!!!"

rm flickr.out

เพื่อเขียนโปรแกรมเสร็จให้กด CTRL+O เพื่อบันทึกไฟล์ แล้วกด CTRL+X เพื่อออกจากโปรแกรมและบันทึกไฟล์

จากนั้นทำการเรียกใช้โดย

chmod +x search-flickr.sh
$ ./search-flickr.sh